डच में persuasive

उच्चारण
bn. overredend, overredings-
zn. beweegreden

उदाहरण वाक्य

It is up to us to make a more persuasive case for a federal Europe.
Het is aan ons om de zaak voor een federaal Europa met meer overtuiging neer te zetten.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
We also need the new leaders to find persuasive arguments to convince the Irish people to change their minds.
De nieuwe leiders moeten argumenten vinden die het Ierse volk kunnen overtuigen van mening te veranderen.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Perhaps the European Union which also sends various forms of aid to Albania should take more persuasive measures?
Zou de Europese Unie, die Albanië op verschillende manieren bijstaat, niet nadrukkelijker moeten optreden?
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I do not believe this is a persuasive argument.
Ik geloof dan ook niet dat dit een overtuigend argument is.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
The economic argument is even more persuasive.
Het economische argument is nog overtuigender.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Lobbying has been intensive and persuasive over this issue.
Er is met betrekking tot deze kwestie intensief en overtuigend gelobbyd.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
   . Mr President, let me say, on behalf of my group, that the Commissioner’s elucidations of this question were very persuasive.
   - Mijnheer de Voorzitter, namens mijn fractie kan ik u, waarde commissaris, zeggen dat uw toelichtingen op dit punt zeer overtuigend waren.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
   . Mr President, ladies and gentlemen, the Commission too believes that this was an important and persuasive debate.
   Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ook de Commissie is van mening dat dit een belangrijk debat was en dat er overtuigende argumenten zijn aangedragen.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
You have been very persuasive in convincing both the Council and the Commission in this respect.
U bent zeer overtuigend geweest in uw pogingen zowel de Raad als de Commissie op dit punt over de streep te trekken.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Your task was difficult but you have managed to be persuasive and effective.
Uw taak was lastig, maar u bent erin geslaagd overtuigend en doeltreffend te zijn.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

effective: cogent, efficacious, potent, influential, convincingdictionary extension
© dictionarist.com