पोलिश में authoritative

उच्चारण
a. autorytatywny, miarodajny, bezapelacyjny, apodyktyczny, rozkazujący

उदाहरण वाक्य

Europe has urgent need of an authoritative leader, which this Commission embodies completely.
Europa pilnie potrzebuje autorytatywnego lidera, jakim jest właśnie nowa Komisja.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I therefore call on the Commission to adopt an authoritative position so as to safeguard European quality production.
W związku z tym wzywam Komisję do przyjęcia zdecydowanego stanowiska, które pozwoli ochronić jakość europejskiej produkcji.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
It is true that the effective application of the law depends primarily on how well the Commission performs, with the Ombudsman's authoritative support.
To prawda, że skuteczne stosowanie prawa zależy głównie od skuteczności pracy wykonywanej przez Komisję, przy autorytatywnym wsparciu Rzecznika Praw Obywatelskich.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
I really do hope that my suggestions will be endorsed by my fellow Members and will receive the full, authoritative support of Commissioner Barnier, for whom I wish to reiterate my high regard.
Mam szczerą nadzieję, że moje sugestie spotkają się z akceptacją koleżanek i kolegów oraz uzyskają pełne, bezapelacyjne poparcie pana komisarza Barniera, któremu chciałbym ponownie przekazać wyrazy najwyższego szacunku.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Also, authoritative studies show that there is no proven benefit regarding visual development and also, some studies have shown negative effects of DHA fortified formula on some children's health.
Ponadto z miarodajnych badań wynika, że nie ma udowodnionych korzyści w odniesieniu do rozwoju wzroku, a niektóre badania wykazują negatywny wpływ preparatów wzmocnionych DHA na zdrowie niektórych dzieci.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
It goes without saying that a plan of this kind must be based on an authoritative and long-term commitment by the Member States and the efficient use of Community instruments and policies.
Doskonale zrozumiałe jest, że tego typu plan musi być oparty na stanowczym i długoterminowym zaangażowaniu ze strony państw członkowskich i na efektywnym zastosowaniu instrumentów i polityki Wspólnoty.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
The assumption here is that the European citizen is some sort of backward child, and we are the well-meaning but authoritative parents: we know all and we control all.
Panuje tu założenie, że obywatel europejski jest jak upośledzone dziecko, a my jesteśmy niczym autorytarni rodzice o dobrych intencjach: wszystko wiemy i wszystko kontrolujemy.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
This is a sine qua non condition to attaining more authoritative and reliable media.
Jest to warunek sine qua non , aby media stały się lepiej poinformowane i bardziej wiarygodne.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
This would just be hypocritical, symbolic of a Europe unable to express an authoritative and decisive position.
Byłaby to tylko hipokryzja, świadcząca o tym, że Europa nie jest w stanie przyjąć kategorycznego i zdecydowanego stanowiska.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
An authoritative assessment of such crimes is long overdue.
Zdecydowana ocena takiej zbrodni jest już od dawna spóźniona.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

having authority or ascendancy or influence: influential, important
sanctioned by established authority: authorised, official, authorized
of recognized authority or excellence: standard, definitive, classical, classicdictionary extension
© dictionarist.com