पोलिश में vital

उच्चारण
a. życiowy, żywotny, witalny, niezbędny, konieczny, istotny, decydujący, podstawowy, kapitalny, zasadniczy, najwyższej wagi, związany z życiem ludzkim

उदाहरण वाक्य

Your help is vital to the success of our plan.
Twoja pomoc jest kluczowa dla powodzenia naszego planu.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
No matter what you desire of life, other people's aims, ambitions and activities constitute vital obstructions along your pathway.
Niezależnie czego oczekujesz od życia, cele, ambicje i działania innych ludzi stanowią główne przeszkody na twojej drodze.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
It is vital from the point of view of accidents, and particularly single vehicle accidents.
Ma to ważne znaczenie z punktu widzenia zapobiegania wypadkom, zwłaszcza z udziałem jednego pojazdu.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
That is the first paragraph of the proposed resolution, and it is vital, because the policies we are implementing depend upon it.
Tak właśnie brzmi pierwszy akapit proponowanej rezolucji i jest on bardzo ważny, ponieważ od niego zależy polityka, którą realizujemy w różnych obszarach.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
That is why, Commissioner, it is vital that we change the numbers in our health cooperation.
Dlatego tak ważna jest zmiana danych liczbowych w naszej współpracy w zakresie zdrowia.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
This, in my opinion, is vital.
Kwestię tę uważam za decydującą.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
However, it is absolutely vital that we make this clear to Ukraine.
Jest jednak rzeczą absolutnie kluczową, abyśmy to uzmysłowili Ukrainie.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
Therefore, an especially vital part of the agreements is energy cooperation, which may involve transit countries like Belarus and Ukraine or exporting countries such as Azerbaijan.
Dlatego tak ważnym aspektem umów jest współpraca energetyczna, która może objąć kraje tranzytowe takie jak Białoruś i Ukraina lub kraje eksportujące takie jak Azerbejdżan.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
There are priority projects which are vital for dealing with the energy crisis: those in the Black Sea region and those using resources from the Caspian Sea area.
Istnieją priorytetowe projekty o decydującym znaczeniu dla rozwiązania kryzysu energetycznego: dotyczą one regionu Morza Czarnego i wykorzystania zasobów z obszaru Morza Kaspijskiego.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!
External energy security policy is vital.
Polityka zewnętrznego bezpieczeństwa energetycznego ma kluczowe znaczenie.
उच्चारण उच्चारण उच्चारणu Report Error!

समानार्थक शब्द

urgently needed; absolutely necessary: indispensable, critical
manifesting or characteristic of life: live, alive
full of spirit: animated, full of life, lively, alive
performing an essential function in the living body: life-sustaining, essentialdictionary extension
© dictionarist.com