पुर्तगाली → अंग्रेज़ी - baronesa

उच्चारण
(f) n. baroness, wife of a baron

स्पेनिश → अंग्रेज़ी - baronesa

उच्चारण
n. baroness

पुर्तगाली → फ्रेंच - baronesa

उच्चारण
(nobreza - mulher) baronne (f)

स्पेनिश → फ्रेंच - baronesa

उच्चारण
(nobleza - mujer) baronne (f)

स्पेनिश → जर्मन - baronesa

उच्चारण
n. baronesse, freiherrin, freifrau

स्पेनिश → कोरियाई - baronesa

उच्चारण
n. 남작 부인


dictionary extension
© dictionarist.com